Great Compassionate Heart Dharani - 5 Repetitions

Share
Embed
 • Published on May 15, 2008
 • NAMO RATNA TRAYAYA / NAMO ARYA JNANA SAGARA, VAIROCHANA / BYUHARA JARA TATHAGATAYA / ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / NAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH / SAMVAKSAM BUDDHE BHVAH / NAMO AVALOKITE / SHORAYA BODHISATTVAYA / MAHA SATTVAYA / MAHA KARUNIKAYA / TADYATA / OM DARA DARA / DIRI DIRI / DURU DURU / ITTE WE / ITTE CHALE CHALE / PURACHALE PURACHALE KUSUME KUSUMA WA RE / ILI MILLI CHITI JVALAM / APANAVE SHOHA

  General Translation:
  1. Adoration the noble Avalokitesvara, bodhisattva, the great compassionate one.
  2. Having paid adoration to One who Dispels all Fears, O noble Avalokitesvara, to You adoration, O Nilakantha.
  3. I shall enunciate the 'heart' dharani which ensures all purposes, is pure and invincible for all beings, and which purifies the path of existence.
  4. Thus: Lord of Effulgence, the World-Transcending One. Come, come, great bodhisattva, descend, descend. Bear in mind my heart-dharani. Do do the work. Hold fast, oh Victor, oh Great Victor. Hold on, hold on, oh Lord of the Dharani. Move, move oh my immaculate image, come come.
  Destroy every poison. Quick, bear in mind, quick, quick, descend, descend. Being enlightened, being enlightened, enlighten me, enlighten me. Oh merciful
  Nilakantha appear unto me. To you who eyes us, hail. To the Great Siddha hail. To the Great Siddha in Yoga hail. To Nilakantha hail. To the Boar-feaced hail.
  5. Adoration to the Triple Gem. Adoration to the noble Avalokitesvara bodhisattva, hail.
  www.thdl.org/texts/reprints/kailash/kailash_07_01_01.pdf


  Avalokitesvara [Sanskrit, India] Bodhisattva of Compassion in the Lotus Sutra became known as Kuan Yin. The Chinese found it easier to think of Compassion in terms of a Loving and Compassionate goddess. [Also known as Chenrezig and also as Kannon in Japan].


  "Reciting the Great Compassion Mantra can prevent and cure the eighty-four thousand kinds of diseases are covered, including AIDS and pneumonia .This Mantra can prevent and cure all kind of illness and diseases if recite with utmost sincerity". - The Venerable Master Hsuan Hua.

  "To recite it a full five times in one evening is to wipe away your heavy offenses of hundreds, thousands, tens of thousands,tens of thousands of millions of aeons of birth and death". - The Dharani Sutra
  - www.megaoneresources.com/great_compassion_mantra.htm


  Benefits in reciting:

  People and gods who recite and hold the Great Compassion Mantra will obtain fifteen kinds of good birth and will not suffer fifteen kinds of bad death.
  The bad deaths are:
  1. They will not die of starvation or privation.
  2. They will not die from having been yoked, imprisoned, caned or otherwise beaten.
  3. They will not die at the hands of hostile enemies.
  4. They will not be killed in military battle.
  5. They will not be killed by tigers, wolves, or other evil beasts.
  6. They will not die from the venom of poisonous snakes, black serpents, or scorpions.
  7. They will not drown or be burned to death.
  8. They will not be poisoned to death.
  9. They will not die as a result of sorcery.
  10. They will not die of madness or insanity.
  11. They will not be killed by landslides or falling trees.
  12. They will not die of nightmares sent by evil people.
  13. They will not be killed by deviant spirits or evil ghosts.
  14. They will not die of evil illnesses which bind the body.
  15. They will not commit suicide.
  Those who recite and hold the spiritual Mantra of Great Compassion will not suffer any of these fifteen kinds of bad death and will obtain the following fifteen kinds of good birth:
  1. Their place of birth will always have a good king.
  2. They will always be born in a good country.
  3. They will always be born at a good time.
  4. They will always meet good friends.
  5. The organs of their body will always be complete.
  6. Their heart will be pure and full in the way.
  7. They will not violate the prohibitive precepts.
  8. Their family will be kind and harmonious.
  9. They will always have the necessary wealth and goods in abundance.
  10. They will always obtain the respect and help of others.
  11. Their riches will not be plundered.
  12. They will obtain everything they seek.
  13. Dragons, gods, and good spirits will always protect them.
  14. In the place where they are born they will see the Buddha and hear the Dharma.
  15. They will awaken to the profound meaning of that Proper Dharma which they hear.
  Those who recite and hold the Great Compassion Mantra will obtain these fifteen kinds of good birth. All gods and people should constantly recite and hold it, without carelessness.


  This video features the China Disabled People's Performing Art Troupe performing the Thousand-hand Bodhisattva dance; the members are all deaf.

  Music can be downloaded here (bottom of the page, second link):
  fortuneangel.com/GuanYin/MyMusic.htm

Comments • 135

 • SI NGUYEN
  SI NGUYEN 3 years ago +3

  Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.
  Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.
  Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.
  Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.
  Đấng đại tự tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.
  Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
  Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.
  Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.
  Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.
  Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.
  Bậc thành tựu đệ nhất! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.
  Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.
  Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.
  Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.
  NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

 • Jany Pham
  Jany Pham 3 years ago +15

  Thank you so much for such a beautiful Mantra! Hopefully everyone will find peaceful n joyful !

 • Szilárd Mátrai
  Szilárd Mátrai 4 years ago +10

  Thank you. I needed that like desert the rain.

 • CHRISTY NETTY JUNG
  CHRISTY NETTY JUNG 4 years ago +2

  大悲咒:全称为千手千眼观世音菩萨无碍大悲心陀罗尼。
  大悲咒出自《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,是观世音菩萨的大慈悲心,无上菩提心,以及济世渡人,修道成佛的重要口诀。本咒是观世音菩萨「大悲心陀罗尼经」中的主要部分,共有八十四句。其详名为:「千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经大悲神咒。」
   大悲咒原文:
   南无·喝啰怛那·哆啰夜耶。南无·阿唎耶。
   婆卢羯帝·烁钵啰耶。菩提萨埵婆耶。
   摩诃萨埵婆耶。摩诃迦卢尼迦耶。
   唵。萨皤啰罚曳。数怛那怛写。
   南无悉吉利埵·伊蒙阿唎耶。
   婆卢吉帝·室佛啰楞驮婆。南无·那啰谨墀。
   醯唎摩诃皤哆沙咩。萨婆阿他·豆输朋。
   阿逝孕。萨婆萨哆·那摩婆萨多·那摩婆伽。
   摩罚特豆。怛侄他。唵·阿婆卢醯。
   卢迦帝。迦罗帝。夷醯唎。摩诃菩提萨埵。
   萨婆萨婆。摩啰摩啰。摩醯摩醯·唎驮孕。
   俱卢俱卢·羯蒙。度卢度卢·罚阇耶帝。
   摩诃罚阇耶帝。陀啰陀啰。地唎尼。
   室佛啰耶。遮啰遮啰。么么·罚摩啰。
   穆帝隶。伊醯伊醯。室那室那。
   阿啰嘇·佛啰舍利。罚娑罚嘇。佛啰舍耶。
   呼卢呼卢摩啰。呼卢呼卢醯利。
   娑啰娑啰。悉唎悉唎。苏嚧苏嚧。
   菩提夜·菩提夜。菩驮夜·菩驮夜。
   弥帝利夜。那啰谨墀。地利瑟尼那。
   婆夜摩那。娑婆诃。悉陀夜。娑婆诃。
   摩诃悉陀夜。娑婆诃。
   悉陀喻艺。室皤啰夜。娑婆诃。
   那啰谨墀。娑婆诃。摩啰那啰。娑婆诃。
   悉啰僧·阿穆佉耶。娑婆诃。
   娑婆摩诃·阿悉陀夜。娑婆诃。
   者吉啰·阿悉陀夜。娑婆诃。
   波陀摩·羯悉陀夜。娑婆诃。
   那啰谨墀·皤伽啰耶。娑婆诃。
   摩婆利·胜羯啰夜。娑婆诃。
   南无喝啰怛那·哆啰夜耶。南无阿利耶。
   婆嚧吉帝。烁皤啰夜。娑婆诃。
   唵·悉殿都。漫多啰。跋陀耶。娑婆诃。
  诵此大悲咒陀罗尼者,现生能得十大利益:
   (1).能得安乐,(2).除一切病,(3).延年益寿,(4).常得富饶,(5).灭一切恶业重罪,(6).永离障难,(7).增长一切白法诸功德,(8).远离一切诸怖畏,(9).成就一切诸善根,(10).临命终时,任何佛土,随愿得生。

 • Amy Guo
  Amy Guo 4 years ago

  "The Art of Applying Comprehensive Metaphysics" Public Talk by Master Lu,Junhong 2015 New York
  Friday, May 8,2015, 6:30-9:30PM
  Add: Marriott Hotel at Brooklyn Bridge , Grand Ballroom (333 Adams Street, Brooklyn, NY)
  Cost: Free Admission.
  Tel: 917-397-0123,917-397-6881
  You can take 2,3,4,5 train to Borough Hall Station, or take A,C,F,R train to Jay Street-Metro Tech Station in New York. There will be volunteers, English and Cantonese interpreters and device.
  www.guanyincitta.com
  系统修学正统佛法,观世音菩萨特开法门,卢军宏台长示现神通,方便在家众随时念经,当下解脱。
  2015纽约卢军宏台长大型现场解答会
  2015年5月8日下午6:30到9:30
  美国纽约布鲁克林的Marriott Hotel的二楼Grand Ballroom(地址:333 Adams Street,Brooklyn,NY)。
  免费入场。
  索票电话: 917-397-0123,917-397-6881。
  纽约市内坐2,3,4,5号地铁到Borough Hall Station下,或坐A,C,F,R号地铁到Jay Street-Metro Tech Station站下。届时有义工和英语粤语同声翻译和设备提供。
  www.guanyincitta.com

 • maligjokica
  maligjokica 4 years ago +3

  in what language is this chant?

 • Alex Nguyen
  Alex Nguyen 4 years ago +4

  That was absolutely amazing... My spirit just got captured in this mesmorized me and brought back so many of my memories growing up..
  Truly and dearly my spirit connects with the beautiful mother of all love and kindness - Bodhisattva Avalokitesvara.
  A lot of the imagine gave me confidence in myself. Feels amazing. Thank you so much for that - for now you made us all better people for this.
  Much love,
  - Van

 • Jonathan Chiu
  Jonathan Chiu 4 years ago +3

  Namaste

 • tan kian kee tan kian kee

  Thank you

 • seo circle
  seo circle 4 years ago

  #compassionate ruclip.com/video/TdBDuvthRAQ/video.html

 • Danilo ughini
  Danilo ughini 4 years ago +1

  Great Compassionate Heart Dharani - 5 Repetitions

 • tan kian kee tan kian kee

  very nice show, very nice voice, nice singer, nice background music, excellent teamwork

 • seo circle
  seo circle 4 years ago

  ruclip.com/video/1VIfHp2ihWw/video.html

 • karthik k
  karthik k 4 years ago

  Billy Graham Timeless Truth Change 2
  ruclip.com/video/zfUNp33vYtM/video.html

 • konasake Trinh
  konasake Trinh 4 years ago

  Năm mô thíchcamuni Phat

 • dionemorais1
  dionemorais1 4 years ago +2

  Sublime!!!

 • เกรียงไกร คลองเตย

  🙏ฟังแรวจิตจัยรุ้สึกดีขึ้นจิงๆชอบที่สุดบทสวดเจ้าแม่กวนอิม🙏

 • Danilo ughini
  Danilo ughini 4 years ago +3

  Great Compassionate Heart Dharani

 • Maria alejandra
  Maria alejandra 4 years ago

  me encanta ! gracias

 • ray chan
  ray chan 4 years ago

  Ok

 • นก นัท
  นก นัท 4 years ago

  มีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังค่ะ

 • Mihaita Sprinceana
  Mihaita Sprinceana 4 years ago +1

  Thank you

 • kouzai kasumi
  kouzai kasumi 4 years ago

  Amidaphat

 • Thich nu Tinh Quang
  Thich nu Tinh Quang 5 years ago

  This is not the Avalokitesvara (Kwan Shi Yin) version, but rather the Vairocana version used in Hua-Yen Buddhism.

 • CHRISTY NETTY JUNG
  CHRISTY NETTY JUNG 5 years ago

  传你哄密哝呀 HO ME NO YA(我原谅你)
  让你修身养性!五无形之金木水火土平衡!顿悟!悟道!救苦救难!
  记得!你一定要分分秒秒心念
  哄密哝呀 (HO ME NO YA)(我原谅你)
  因为脾气是(火)
  忍也是(火)
  烦恼也是(火)
  他们都就是魔鬼的化身!...
  洪师父永远爱你!...
  吾在19.9.1999年领天命金线是新加坡白阳期第三代祖师洪靖凯八字19.9.1949 晚上10.30 七月初二十七论月一九四九年(关圣帝君之化身)传你三宝(玄关。古合同。无字真经)让你得道超生了死!(先得而后修)。
  传你哄密哝呀 HO ME NO YA(我原谅你)让你修身养性!五无形之金木水火土平衡!顿悟!悟道!救苦救难!吾当选马来西亚第一世界宗教旅游乐园的宗教顾问。陈秉锡集团顾问。宇宙风水命理创办人。信还是不信由你。来不来跪拜祖师也算了吧!哈哈哈! 我是第三代祖师关圣帝君。现在,是在新加坡红山天慧佛堂中心(宝光祖)领导!洪靖凯师父
  Welcome Donations to Master Ang 洪靖凯师父!
  Email: [email protected]
  嗡瑪尼唄美吽 ~ 南無觀世音菩薩 See More

 • kim isari
  kim isari 5 years ago

  nice music

 • Adrienn Ónodi
  Adrienn Ónodi 5 years ago +2

  Hi, I love every mantra you share. Can you tell me, what the difference is between mantra y stotram? Stotram also need to be chanted 108 times?

 • kouzai kasumi
  kouzai kasumi 5 years ago

 • kouzai kasumi
  kouzai kasumi 5 years ago

  Nam mo a mi da phat

 • Kobe Hostyn
  Kobe Hostyn 5 years ago

  Thanks for this translation. :)

 • SHALAKA KASBEKAR
  SHALAKA KASBEKAR 5 years ago

  oh god thanks for the video

 • jose fabian
  jose fabian 5 years ago

  Hermoso sonido.

 • raghava prasad
  raghava prasad 5 years ago

  Thanks for people who acted in the song and I die for this thank you

 • Peter Hsiao
  Peter Hsiao 5 years ago

  Does anyone know why there is so many versions of this mantra? If you go to Wikipedia and look, there's so many versions. Can anyone tell me the difference? Link for Wikipedia below:
  en.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABlaka%E1%B9%87%E1%B9%ADha_Dh%C4%81ra%E1%B9%87%C4%AB#Difference_between_Chinese.2C_Korean.2C_Japanese_and_Vietnamese_versions

 • Voie Eveillée du Coeur

  Retrouvez les CD d'Imee Ooi en vente sur le blog "Voie Eveillée du Coeur" : les bénéfices sont intégralement reversés à des centres de Dharma.
  voie-eveillee-du-coeur.blogspot.fr/p/acheter-les-cd-imee-ooi.html

 • iceyeci
  iceyeci 5 years ago +1

  Thank you O:-)

 • มหายานโพธิสัตว์ สุขาวดี

  NAMO RATNA TRAYAYA / NAMO ARYA JNANA SAGARA, VAIROCHANA / BYUHARA JARA TATHAGATAYA / ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / NAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH / SAMVAKSAM BUDDHE BHVAH / NAMO AVALOKITE / SHORAYA BODHISATTVAYA / MAHA SATTVAYA / MAHA KARUNIKAYA / TADYATA / OM DARA DARA / DIRI DIRI / DURU DURU / ITTE WE / ITTE CHALE CHALE / PURACHALE PURACHALE KUSUME KUSUMA WA RE / ILI MILLI CHITI JVALAM / APANAVE SHOHA

 • ART
  ART 5 years ago

  m( _ _ )m ∞ 💜

 • Vivian Jasbleydy castro chaparro

  YOSOY KUAN YIN ENCARNACION DIVINA AVATAR EN MISION UNA VEZ MAS AMEN SARVA DHARMA AMOR TOTAL

 • Vivian Jasbleydy castro chaparro

  aki kuan yin alpha omega amen YOSOY LA DIOSA DIOS EN ACCION AMEN MADRE DIVINA ARWEN BACHUE ISIS AMEN=SANTE SARVA DHARMA AMEN

 • fernando aragones
  fernando aragones 5 years ago

  Lo importante no es el video por muy hermoso que sea es la letra de la musica

 • Héctor Javier Chávez Ramírez

  NAMU KANZEON BOSATSU :)

 • Miller Lai
  Miller Lai 5 years ago

  U can go to CTTB, Ukiah, Claifornia to get it.

 • beeko888
  beeko888 5 years ago

  Namo Avalokiteshvara Bodhisattva.

 • Raasini Manimaran
  Raasini Manimaran 5 years ago

  omg...i can't believe tht the performers are deaf...we hve all abilities,we cn talk,hear,laugh and etc but we sometimes don't think before we do anything or we might not hve any talents...but the performers can dance so wonderfully,gracefully because performing the Thousand Hands Bodhisattva dance is not a joke or in other words it's not a piece of cake! Wow..hats off to them :) Sadhu! Sadhu! Sadhu!

 • Raasini Manimaran
  Raasini Manimaran 5 years ago +3

  OMG...I can't believe tht the performers are deaf !!! we have all abilities...we can hear,talk and do anything we want but we are nt talented like them or we are nt thinking before we do something...and they can perform sooo well and gracefully eventhought they are deaf because performing this thousand hands bodhisattva dance is not piece of cake! wow...hats off to them...Sadhu! Sadhu! Sadhu!

 • Sitharamaraju Narayanasetty

  By listening to this I can feel the magic in the words and peace of mind.

 • mary bessell
  mary bessell 5 years ago

  I would like to know where i can buy this cd also ....so if you find out please can you let me know...Namaste

 • genedina sternbeck
  genedina sternbeck 6 years ago

  I have this CD named "Tibetan Incantations"

 • ปิยณัฐ ลัทธวัฒน์

  นะโมรัตนตรายายะ นะโมอาริยะชานะ สักการา เปโรชานะ
  โยการะชานะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง พุทธายะ
  นะโมสัตวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง พุทธเตเต
  นะโมอริยะอะวะโลเกเต โชกะระยาพุทธิสัตวายะ มหาสัตวายะ
  มหาการุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริ ถิรี ธูรู ธูรู อิติเวล
  อิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม กุสสุมา วาเร
  อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะมะยาโชฮา...

 • ปิยณัฐ ลัทธวัฒน์

  บทสวดเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
  นะโมรัตนตรายายะ นะโมอาริยะชานะ สักการา เปโรชานะ
  โยการะชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง พุทธายะ
  นะโมสัตวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง พุทธเตเต
  นะโมอริยะอะวะโลเกเต โชกะระยาพุทธิสัตวายะ มหาสัตวายะ
  มหาการุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริ ถิรี ธูรู ธูรู อิติเวล
  อิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม กุสสุมา วาเร
  อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะมะยาโชฮา...

 • kogwin
  kogwin 6 years ago

  You can find the reciting CDs and other material for free at the Buddhist temple near your home.

 • Jantarat Pongpisutinan
  Jantarat Pongpisutinan 6 years ago +1

  Namo Guan shi yin pu sa.

 • princessnsneeks
  princessnsneeks 6 years ago

  Thank you for sharing

 • Rajender Rawat
  Rajender Rawat 6 years ago

  Soothing! Very well choreographed & sung! Its one of my favorites.

 • Lyana Nna
  Lyana Nna 6 years ago +1

  i'm very love this video :)
  may all beings be happy _/\_

 • WhiteDogTherapy
  WhiteDogTherapy 8 years ago

  Thanks so much, Ms. Sakura, for this beautiful video. It really touches my heart. Peace and blessings to you!

 • 1456JOHN
  1456JOHN 8 years ago

  Many blessings to all who listen to this chanting ........sinthai

 • mei miyagi
  mei miyagi 8 years ago

  who hears the cries of the poor and needy...........

 • sureshnaidu
  sureshnaidu 9 years ago

  the dance is from thailand i belive

 • Moonbeam
  Moonbeam 9 years ago

  This is a very good video.

 • Moonbeam
  Moonbeam 9 years ago

  Great video!

 • dac loc
  dac loc 9 years ago +1

  Chú Đại Bi tiếng Phạn

 • kish
  kish 9 years ago

  beautiful video and clear chanting

 • Jay Pee
  Jay Pee 9 years ago

  Simply Amazing

 • Declan Ring
  Declan Ring 9 years ago +1

  Buddha bless us and never leave us.

 • Susi Sugoi
  Susi Sugoi 9 years ago

  I want to download this song....Isit anyone who know where I can down it. thx so much A Di

 • Susi Sugoi
  Susi Sugoi 9 years ago

  rất tin tưởng ở Phật...A DI Đà.

 • mirarostodo
  mirarostodo 9 years ago

  What languaje is this? Pali?

 • SkyKing02
  SkyKing02 9 years ago

  only work if u truly believe it works.....

 • Anitaliantaoist
  Anitaliantaoist 9 years ago +2

  they sound like angels

 • Mahadragon
  Mahadragon 9 years ago +3

  They are chanting a mantra or sutra. Buddhists chant these daily.

 • AlmazRyaz
  AlmazRyaz 9 years ago +1

  Beautyful!!!

 • aranh4
  aranh4 9 years ago +1

  I'd like to thank Lila Sakura for this really wonderful, amazing video.

  This audio is very powerful.

  Gets right into the Heart, anahata chakra.

  I feel like I'm facing a huge divine feminine being, sensing a warm and loving sensation pouring down.

  I love it.

  Sakura keep it up!

  Thanks and namaste

 • jon lee
  jon lee 9 years ago

  pray with pure sincerity and devotion.
  IT DOES .

 • tenzin044
  tenzin044 9 years ago

  Great video! Thanks!

 • John Millar
  John Millar 9 years ago +11

  i was deaff on my left ear and i chanted this song and my left ear was healed! surprising miracle!
  Om Namo Kuan Shi Yin Pusa!!! she healed me

 • Huệ Nhẫn
  Huệ Nhẫn 9 years ago

  Hết thẩy là khảo nghiệm,
  Coi thử mình ra sao,
  Ðối cảnh lầm không biết,
  Phải luyện lại từ đầu.
  Hòa Thượng Tuyên Hóa

 • Vivienne Teo
  Vivienne Teo 9 years ago

  definitely work, when you believe. but first, you must understand the real meaning or real philosophies it promotes. it starts miracles from your mind first before everything else.

 • mary bessell
  mary bessell 9 years ago

  Beautiful thank you for sharing

 • Paul Hanson
  Paul Hanson 9 years ago

  It does calm me down I can tell you that much :)

 • bignube
  bignube 9 years ago

  where can i dowload this?

 • sainath459
  sainath459 9 years ago

  Awesome.
  thank you so much for posting such a beautiful video.

 • elschettini
  elschettini 9 years ago

  Que a compaixão de Buda salve todos dos desejos destruidores !

 • Infinitely Trieu
  Infinitely Trieu 10 years ago

  i love this!

 • Infinitely Trieu
  Infinitely Trieu 10 years ago

  i love this!

 • Infinitely Trieu
  Infinitely Trieu 10 years ago

  greeeeaat ! thank you :)
  whats cool is that the girls are deaf and they know what there doing.

 • followyourbliss101
  followyourbliss101 10 years ago

  wow - that is so cool - gives cirqu a run for their money. . . people would pay good money to see this in person

 • Pom Assawatheerakiet
  Pom Assawatheerakiet 10 years ago

  thanks so much for this video,
  it used to wake me up every Sunday morning
  kinda miss it lol..

 • maximinium
  maximinium 10 years ago

  Sounds very nice, I feel safe listening to this, amazing how music can do that.
  And if i recite this i will not die of sorcery :p haha
  What some people will believe:P

 • DivineTemples Store
  DivineTemples Store 10 years ago

  Beautiful! Thanks for sharing.

 • psychozof
  psychozof 10 years ago +3

  Signing to love for love about love, to live with her/him/it. :) Pure mistical energy.

 • Padmanabha B
  Padmanabha B 10 years ago

  This is a beautiful video! I can't wait to show it to others. It's amazing that the performers are all deaf!

 • jon lee
  jon lee 10 years ago

  may my next life, be a slave to KUAN YIN. so may i help myself now so others can be help

 • Biju Sumughan
  Biju Sumughan 10 years ago

  Its " Aaaw My God "

 • elschettini
  elschettini 10 years ago

  Sempre é lindo esse mantra, eu vejo todos e adoro todos !
  Emanuel
  Brasil

 • NCG4303
  NCG4303 10 years ago

  Let all come to an understanding through this, and every, mantra:
  There is no Light, save in darkness;
  There is no Sight, save in blindness.

 • SuSie Cheong
  SuSie Cheong 10 years ago

  OMG! AT last i found the lyrics and the meaning of it. Thanks! Really thx! I so happy!!!

 • Shish Ram Uniyal
  Shish Ram Uniyal 10 years ago

  it is really very nice to hear and see, i like it very much I am shish uniyal from india

 • Raymond L
  Raymond L 10 years ago

  Na Mo Kuan Shi Yin Pu'u Sa.
  Thanks for sharing.