හීනයක් වගේ හාදු වැස්සක් අරන්

Share
Embed
 • Published on Sep 16, 2019
 • හීනයක් වගේ.........
  හාදු වැස්සක් අරන්
  ඇවිත් නුඹ
  හිත අද්දරම නැවතී
  කොහේදෝ තිබුනේ වසන්තය
  හංගලා මේ තරම් කල්
  ආදරය මල් සුවදකී
  නෙලා දෝතට දියහැකී
  මේ සක්වලේ
  කොහේ කොතැනක උන්නේද නුඹ
  ඒ මල් සුවඳ හංගන්
  නිදි නේන රෑ දැන් දිගු මදී
  මගෙ හදවතේ නුඹ ඉන්නා හැටී
  ජීවිතය දැන් රස ගඟුලෙකී
  සඳෙන් බැස ආවද මාවෙත
  මේ සොදුරු අරුමය අරන්
  .....................
 • EntertainmentEntertainment

Comments • 0