This video is unavailable.
Sorry about that.

慈佑眾生觀世音 大慈大悲救苦救難 南無觀世音菩薩

Share
Embed
 • Published on May 8, 2016
 • 《慈佑眾生觀世音》
  慈悲憶眾生,南無觀世音菩薩。
  慈佑眾生,救苦救難,度盡苦難無盡期。
  南海觀世音,靈感觀世音,千手千眼觀世音。
  大慈大悲,救苦救難,南無觀世音菩薩。
  南海觀世音,靈感觀世音,千手千眼觀世音。
  大慈大悲,救苦救難,南無觀世音菩薩。
  慈悲憶眾生,南無觀世音菩薩。
  慈德無邊,庇佑眾生,度盡苦難無盡期。
  朝念觀世音,暮念觀世音,朝暮念念不離心。
  大慈大悲,救苦救難,南無觀世音菩薩。
  朝念觀世音,暮念觀世音,朝暮念念不離心。
  大慈大悲,救苦救難,南無觀世音菩薩。

Comments • 545

 • 楊鎔萁
  楊鎔萁 3 hours ago

  南無大慈大悲觀世音菩薩,願我的家人平安身體健康大賺錢大發財

 • 劉中祥
  劉中祥 2 days ago

  南無大悲觀世音菩薩~ 赦免我的罪

 • 陳先生
  陳先生 3 days ago

  俗家子弟,祈願求找到好工作,中台湾大樂透頭奬,娶妻生兒女,孝順母親,母子俩身体健康,無病痛,無災,財源廣進,大吉大利,金玉滿堂,閣家平安。

 • 何源溪
  何源溪 4 days ago +1

  救苦救難觀世音菩薩保祐眾生平安幸福美滿快樂

 • 楊鎔萁
  楊鎔萁 8 days ago

  大慈大悲觀世音菩薩

 • BuddhistMusic - 来自佛的音乐

  (角落心香)靜心滌塵水晶音樂佛曲(南無阿彌陀佛)純音樂!好聽的佛曲使人舒心愉悅,感恩您的分享!朋友午安愉快!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • 駱怡筠
  駱怡筠 10 days ago

  南無大方廣佛華嚴經 南無觀世音菩薩

 • Kefeng Wang
  Kefeng Wang 11 days ago

  顶礼大慈大悲观世音菩萨

 • 楊鎔萁
  楊鎔萁 13 days ago

  好好聽,我喜歡

 • Trucngoc Koong
  Trucngoc Koong 21 day ago

  大慈大悲观世音菩萨,请您保佑我爸爸快康复,保佑我一生遇到每一个人都,平安,健康,顺心顺意,一帆风顺,

 • Lee Wingyee
  Lee Wingyee 23 days ago +8

  用這麼優美、柔和的音樂旋律以歌唱形式 來歌頌讚美南無 救苦救難 觀世音菩薩非常好👍👍 希望吸引更多聽眾來聽佛歌。好欣賞!!!

 • Agung Ngurah Rama
  Agung Ngurah Rama 25 days ago +1

  Cí yòu zhòngshēng guānshìyīn”
  cíbēi yì zhòngshēng, námó guānshìyīn púsà.
  Cí yòu zhòngshēng, jiùkǔjiùnàn, dù jǐn kǔnàn wújìn qī.
  Nánhǎi guānshìyīn, línggǎn guānshìyīn, qiān shǒu qiān yǎn guānshìyīn.
  Dàcí dàbēi, jiùkǔjiùnàn, námó guānshìyīn púsà.
  Nánhǎi guānshìyīn, línggǎn guānshìyīn, qiān shǒu qiān yǎn guānshìyīn.
  Dàcí dàbēi, jiùkǔjiùnàn, námó guānshìyīn púsà.
  Cíbēi yì zhòngshēng, námó guānshìyīn púsà.
  Cí dé wúbiān, bìyòu zhòngshēng, dù jǐn kǔnàn wújìn qī.
  Cháo niàn guānshìyīn, mù niàn guānshìyīn, zhāo mù niàn niàn bù líxīn.
  Dàcí dàbēi, jiùkǔjiùnàn, námó guānshìyīn púsà.
  Cháo niàn guānshìyīn, mù niàn guānshìyīn, zhāo mù niàn niàn bù líxīn.
  Dàcí dàbēi, jiùkǔjiùnàn, námó guānshìyīn púsà.

 • arturo saldana
  arturo saldana 27 days ago +1

  ruclip.com/video/T0EC6ar4Bi8/video.html
  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
  Nam Mo Guan Yin Phusa
  Nam Mo Guan Yin Phusa
  Nam Mo Guan Yin Phusa
  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
  Nam Mo Guan Yin Phusa
  Nam Mo Guan Yin Phusa
  Nam Mo Guan Yin Phusa
  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 • Ronald Lee
  Ronald Lee Month ago +1

  祈求大慈大悲救苦救難觀世音菩薩保佑我全家平安順利,心想事成,感思。

 • Mel Tang
  Mel Tang Month ago +1

  祈求我父亲可以早日恢复健康,出院休养。感恩!!!🙏🙏🙏

 • Zijian Zhu
  Zijian Zhu Month ago +4

  顶礼南🈚️大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨!

 • Ling Wu
  Ling Wu Month ago +8

  感恩,南無觀世音菩萨大慈大悲救苦救难,我深深感到冥冥之中保护我度过难熬日子了,我好感謝🙏

 • BuddhistMusic - 来自佛的音乐

  這種旋律的般若波羅蜜多心經我認為是最優美,網路上很難找到,謝謝分享!🙏🙏🙏

 • Thao To
  Thao To Month ago +1

  A Di Đà Phật. Tâm là Phật là tuyệt vời nhất trên thế gian này và thành Phật, liên quan đến Phật nữa

 • a oil
  a oil Month ago +1

  🙏🙏🙏

 • My Life
  My Life Month ago +1

  南无佛驮耶 南无达摩耶 南无僧伽耶 唵 悉帝呼噜噜 悉都噜 只利波 吉利婆 悉哒哩 布噜哩 梭哈。回向一切苦难众生。南无阿弥陀佛。🙏🙏🙏

 • 成福
  成福 Month ago

  學習觀世音菩薩慈悲憐憫的心腸、 平等對待每一個人、 多單寄一些貧窮苦難的人 一份便當麵包也是一份善意、 救濟急難的人就是解冤結、 改運好良方、自然做、自然行、自做自得、心善是好心田、共勉之。

 • JAI HO
  JAI HO Month ago

  观自在菩萨行深般若波罗蜜多时 照见五蕴皆空 度一切苦厄
  舍利子色不异空 空不异色 色即是空 空即是色 受想行识 亦复如是
  舍利子 是诸法空相 不生不灭 不垢不净 不增不减 是故空中无色无受
  想行识 无眼耳鼻舌身意 无色声香味触法 无眼界 乃至无意识界 无无明
  亦无无明尽乃至无老死亦无老死尽 无苦集灭道无智亦无得以无所得故
  菩提萨埵 依般若波罗蜜多故心无挂碍 无挂碍故 无有恐怖 远离颠倒
  梦想 究竟涅磐 三世诸佛 依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提
  故知般若波罗蜜多 是大神咒 是大明咒 是无上咒是无等等咒
  能除一切苦真实不虚 故说般若波罗蜜多咒 即说咒曰:
  揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃 摩诃般若波罗蜜多

 • NL T
  NL T Month ago +1

  謝謝,觀世音菩薩好感恩謝謝

 • HON CHONG YONG
  HON CHONG YONG Month ago +5

  感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨!感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨!感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨!善哉,善哉

 • HON CHONG YONG
  HON CHONG YONG Month ago +5

  感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨!感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨!感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨!善哉,善哉

 • ivan guo
  ivan guo 2 months ago +4

  感恩南无大慈大悲观世音菩萨🙏🙏🙏

 • พิณภัช ธนาวีระพบ

  😍😍😍😍

 • Ja Ja
  Ja Ja 2 months ago +1

  เหลือแต่ดี และ กรรม ที่บ่งบอก ทางกัน

 • 劉佳蓉
  劉佳蓉 2 months ago

  南無大慈大悲救苦救難觀世音普薩

 • Jefferson lea
  Jefferson lea 2 months ago +1

  感恩大慈大悲观世音菩萨!

 • 黃藝瑛
  黃藝瑛 2 months ago +2

  隨喜功德,感謝。

 • 吳芙蓉
  吳芙蓉 2 months ago

  大慈大悲觀世音菩薩

 • 谭雪婷
  谭雪婷 2 months ago +1

  听了前奏突然流眼泪 好奇怪啊 自己也不懂为什么会这样

 • 曾啟翔
  曾啟翔 2 months ago +3

  弟子在佛菩薩面前真心發願,我現在世,未來世所唸的佛經,佛號,做善事的功德,願意迴向給十方一切眾生,感恩佛菩薩

 • Ling Wu
  Ling Wu 2 months ago +1

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏请南無大慈大悲觀世音菩萨保佑我身体无病无灾身体健健康康,信女陈翠玲感谢觀世音菩萨

 • Ling Wu
  Ling Wu 2 months ago +4

  南🈚️大慈大悲救苦救难广大灵感觀世音菩萨南🈚️大慈大悲观音菩萨保佑🙏信女陈翠玲身体健康,無疾病化险为無感恩,谢谢大慈大悲观音菩萨保佑我

 • Bao Prism
  Bao Prism 2 months ago +1

  Sorry . I don't know name song .

 • 曾瑞玲
  曾瑞玲 2 months ago +2

  南無觀世音菩薩大慈大悲救苦救難觀世音菩薩感恩的心

 • cuongthanh tran
  cuongthanh tran 2 months ago +3

  wish you 2019 health and happy...

 • 林子样
  林子样 2 months ago +1

  南无阿弥陀佛观世音菩萨保佑大家身体健康快乐愿我家人身体健康快乐,阿尼陀佛南无阿弥陀佛

 • cuongthanh tran
  cuongthanh tran 3 months ago

  om ma ni pad mi hum......

 • 巫秉緯
  巫秉緯 3 months ago +3

  朝念觀世音,暮念觀世音,朝暮念念不離心。

 • lin yuli
  lin yuli 3 months ago +1

  南無觀世音菩薩南無觀世音菩薩南無觀世音菩薩。2018我爸媽被人害天天都生很多病。爸媽過的好苦她們很喜歡去拜佛,念經。去看醫生都說沒什麼病。但哪裡都痛得很。所以沒辦法。到了一天去拜拜人家說我爸媽被人害,裡們有很多毒。南無觀世音菩薩我希望爸媽平安健康陪著我們。南無觀世音菩薩南無觀世音菩薩

 • Steven Kok
  Steven Kok 3 months ago +1

  Karuna Haloed Metta.

 • Steven Kok
  Steven Kok 3 months ago

  Namo Kuan Ser Yin Pusa Om Mani Pad t'e Me Hom.

 • buoi hieng
  buoi hieng 3 months ago +2

  好好听呀。❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰👍👍👍😍😍😍😍

 • 立平
  立平 3 months ago +1

  感恩西方三圣大慈大悲观世音菩萨!

 • 鄒瑞玲
  鄒瑞玲 3 months ago +1

  感恩南無大慈大悲观世音菩萨保佑祝福衆生平安喜悦

 • 賴科任
  賴科任 3 months ago +1

  觀音菩薩大慈悲,救度眾生無盡期。
  種種化身度群迷,我心感動常持念。
  白衣神咒誦滿一個月,由貧漸轉富。

 • cuongthanh tran
  cuongthanh tran 3 months ago

  nam mo guan su ing pusa..

 • 蔡秀悅
  蔡秀悅 3 months ago +1

  請觀士音能讓我,時時保持快樂,天天有人聊到累

 • arturo saldana
  arturo saldana 3 months ago

  🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐲🐉🐲Nam Mo Guan Shi Yin Pusa🐉🐲🐉 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐲🐉🐲Nam Mo Guan Shi Yin Pusa🐉🐲🐉 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐲🐉🐲Nam Mo Guan Shi Yin Pusa🐉🐲🐉 ruclip.com/video/T0EC6ar4Bi8/video.html

 • arturo saldana
  arturo saldana 3 months ago +1

  🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐲🐉🐲Nam Mo Guan Shi Yin Pusa🐉🐲🐉 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐲🐉🐲Nam Mo Guan Shi Yin Pusa🐉🐲🐉 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐉🐲🐉Nam Mo Guan Shi Yin Pusa 🐲🐉🐲Nam Mo Guan Shi Yin Pusa🐉🐲🐉

 • arturo saldana
  arturo saldana 3 months ago +1

  Nam Mo Guan Shi Yin Pusa

 • 陳秀鳳
  陳秀鳳 3 months ago +1

  南無觀世音菩薩救苦救難願弟子合家平安身體健康

 • 張美惠
  張美惠 4 months ago

  好聽佛歌、孫要睡時一定要聴觀世菩薩的佛經•心靈自然安靜不到10時分就困了,感恩觀世菩薩,阿彌陀佛。

 • 張富順
  張富順 4 months ago +1

  觀世音菩薩會保佑現在的危機意識! 我的心願就是這樣子而已。

 • wangsir wang
  wangsir wang 4 months ago

  感恩

 • Cristian PRMC 310
  Cristian PRMC 310 4 months ago +1

  有人知道這個音樂的名字聽起來是1:39分鐘我來自秘魯. Song :ruclip.com/video/n0m6l6Q7Ke0/video.html minute 1:39

 • 洪素鶴
  洪素鶴 4 months ago +1

  我最近心情不太好,為什麼看到好多人報怨,生活過的不好,只一碗白飯,過的辛苦人真的有那麼累了嗎?

 • Buddhist Spiritual Music
  Buddhist Spiritual Music 4 months ago +1

  祈求南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩保祐我的爸爸張義雄身體健康 !!!...

 • 阿弥陀佛.BuddhaMusic
  阿弥陀佛.BuddhaMusic 4 months ago +4

  非常好聽佛歌、觀世音菩薩、我每天早晚都聽和念唱、謝謝大家、感思大家· 🙏🙏🙏

 • 洪宝
  洪宝 4 months ago

  m

 • สิริภัทร
  สิริภัทร 4 months ago +3

  สวัสดียามเช้า อังคาร เบิกบานสุขใจ
  家庭平安喜樂

 • Xiau chui Achui
  Xiau chui Achui 4 months ago

  Amitofo

 • 黃玉玲
  黃玉玲 4 months ago +1

  ruclip.com/video/4Euulm2iOfE/video.html 首楞嚴演義

 • 龔麗雪
  龔麗雪 4 months ago +1

  慈悲觀世音菩薩保佑北飄孩子一切平安如意事業更上一層楼因我孩子到北飘祈求一切平安如意感恩觀世音菩薩大慈大悲

 • chingsuakuan kuan
  chingsuakuan kuan 4 months ago +2

  感恩,南无观世音菩萨保右我合家平平安安,心想事成,事事顺利,身体健康

 • 陳飛全
  陳飛全 4 months ago

  阿彌陀佛

 • Qualcom Hs
  Qualcom Hs 5 months ago

  Namo tha pei ciu khu nan. Kwan shi yin Phosat.Amitofu🙏🙏🌺🌺

 • Bronson lkm
  Bronson lkm 5 months ago +3

  Thanks, really kindness n greatest, Namo Guan Shi Yin Pu Sa. 🙏❤

 • Sky Teo
  Sky Teo 5 months ago +1

  🙏

 • Phuong `Ho
  Phuong `Ho 5 months ago +1

  感謝南無大慈大悲觀ㄕ

 • 福德
  福德 5 months ago +3

  南無大慈大悲觀世音菩薩,感恩,感激在心,行善積德,多做善事

 • 鄭玉銀
  鄭玉銀 5 months ago +5

  祈願 鄭家子孫成員,每位成員事業,學業,身體,考試,行車,走路,平安

 • 鄭玉銀
  鄭玉銀 5 months ago +1

  祈願敬愛 媽媽身體健康,平安順利

 • 陳喬安
  陳喬安 5 months ago +2

  感恩大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

  • Leo Cheong
   Leo Cheong 25 days ago

   感恩大慈大悲救苦救廣大靈感觀世音菩萨

 • Lulu Clarisa
  Lulu Clarisa 5 months ago +1

  Sebagai renungan harian. Lagu rokhani yg menenangkan hati yg gundah gulana... Namo kwan se im pu sat..

 • Ah Hiang Tang
  Ah Hiang Tang 5 months ago +1

  南無觀世音菩萨保佑感恩👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • ยุวบุตร ประสานพจน์

  ฟังแล้วไพเราะมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 • 呂瑞英
  呂瑞英 5 months ago

  Z

 • popojo13
  popojo13 6 months ago +1

  ป++#++

 • janna xiazhang
  janna xiazhang 6 months ago +3

  gan en namo amitofo🙏🙏🙏

 • thi hoa Ho繐:
  thi hoa Ho繐: 6 months ago +2

  M
  Oj

 • 譚竤升
  譚竤升 6 months ago

  迴向張連春表兄往生西方極樂淨土,阿彌陀佛。

 • Sidney Suen
  Sidney Suen 6 months ago +1

  熖口法会

 • lce lce
  lce lce 6 months ago +6

  感恩南無大慈大悲救苦救难廣大灵感观世音菩萨,感恩盧台长,感恩心灵法门。

 • 林暐翔
  林暐翔 6 months ago

  李宗霖闔家張育瑋闔家陳漢桔闔家
  李杰駿闔家陳威至闔家倪靖軒闔家
  林伯勳闔家簡廷峯闔家何啓毅闔家
  古尚霖闔家蘇煜傑闔家巫念庭闔家
  林誌鈞闔家梁凱哲闔家林暐翔闔家
  鍾旻桓闔家李冠緯闔家方頎闔家
  張芸謹闔家周采臻闔家林靖涵闔家
  蕭語欣闔家李佳穎闔家林恬希闔家
  向婉菁闔家徐巧臻闔家謝孟臻闔家
  鐘忻妍闔家林佳萱闔家林慈恩闔家
  戴紫瑀闔家王祉云闔家陳宛臻闔家
  林映君闔家陳冠妤闔家吳安綺闔家
  黃俞靜闔家賴明琦闔家顏意靜闔家
  李姿璇闔家黃育玲闔家蔡宜庭闔家
  陳葦諭闔家余冠臻闔家林于文闔家
  李佑實闔家李羽珊闔家陳玟瑄闔家
  王志臣闔家張峰瑋闔家陳泓升闔家
  王正杰闔家汪俊成闔家尹義承闔家
  簡金良闔家陳威嘉闔家李淇闔家
  李宗叡闔家洪國展闔家郭永濬闔家
  陳泓宇闔家邱宇呈闔家沈育正闔家
  吳宇恩闔家彭冠凱闔家謝范志闔家
  郭以彥闔家林暐翔闔家許耀仁闔家
  賴日榮闔家邱星雁闔家周佳怡闔家
  陳冠瑋闔家陳力瑄闔家鐘炘妍闔家
  王思婷闔家王韻喬闔家吳羽凰闔家
  李安妮闔家林沛玲闔家林儀純闔家
  孫妤潔闔家張琪婷闔家王彦勳闔家
  江梗茸闔家何彦賢闔家吳東泰闔家
  呂健鋒闔家李育辰闔家汪劭樺闔家
  林文聖闔家林韋傑闔家林暐翔闔家
  林寶倫闔家胡家霖闔家張浩毅闔家
  許凱翔闔家陳有騰闔家陳睿為闔家
  曾清秀闔家楊叢愷闔家趙濬祺闔家
  鄧翔憶闔家賴沛恩闔家魏子瀚闔家
  莊云慈闔家陳玉珏闔家陳品澐闔家
  曾鈺茹闔家黃祖晨闔家劉思婕闔家
  歐紫晴闔家謝佳璇闔家陳昱愷闔家
  林珈卉闔家林佩貞闔家楊晏綾闔家
  黃馨瑩闔家吳依婷闔家曾復祺闔家
  願觀音加持這些名字的十方法界三世一切存,逝親屬戚有情友的魔障冤親,地基主,地基陰主,法界有情等眾,龍天護法,歷代祖先,父母兄弟姐妹恩公師長,隨境隨緣眾生和誤殺故傷死難六道群靈,住胎及出胎亡魂;一切有情眾生等眾,悉令皆能萬緣放下,棄惡從善,世界和平,解冤釋解,同證菩提,學習如來正法,行如來正法,聽聞如來法音早日往生西方淨土成佛度六道」

 • Lawrence Lee
  Lawrence Lee 7 months ago +8

  将此咒回向一切众生,愿世界各地的老人大人孩子都有温暖的家,有饭吃,孩子有书读,南無阿弥陀佛!!!🙏🙏🙏

 • viony isyabed
  viony isyabed 7 months ago +2

  kenapa vidio itu gak bisa di putar secara oflen

 • 曲熙娣
  曲熙娣 7 months ago +2

  我們也有佛菩薩的慈悲心,但我們都不用。都用妄心,用習性在作用。只有多聽經,多唸佛。把我們的妄心,習性放下。因為它本來就沒有的。是我們把它創造出來的。唯有將它放下,我們的清靜心才會出來。

 • 洪昌贀
  洪昌贀 7 months ago +4

  💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

 • 洪昌贀
  洪昌贀 7 months ago +4

  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 • 江貴英
  江貴英 7 months ago +4

  感恩

 • 刘佰文
  刘佰文 7 months ago +3

  大慈大悲南无观世音菩萨

 • 文華林
  文華林 8 months ago +1

  聽南無觀世音菩薩回向給我媳婦葉雅文快醒過來人現在新北市中和區雙和醫院三樓外科一區加護病房病床號s1-10號我所聽佛歌回向給我媳婦葉雅文快醒過來吧?

 • yeap chaw
  yeap chaw 8 months ago

  南無阿弥陀佛

 • 依然閃亮
  依然閃亮 8 months ago

  感恩!观世音菩薩大慈大悲!阿弥陀佛!