บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า+อาราธนาศีล 5 (Morning Chanting Thai - English - Chinese)

Поделиться
HTML-код
 • Опубликовано: 1 янв 2016
 • ในวิมุตติสูตรได้กล่าวว่า การสาธยายมนต์คือเหตุหนึ่งในวิมุตติ ๕ ประการ (เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ คือ การฟังธรรม การเทศน์ การสวดมนตร์สาธยาย และการคิดอย่างแยบคาย ) ดังมีว่า
  ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ ๓ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มี
  ใจเด็ดเดี่ยว ที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ

Комментарии • 16

 • Vichai Sopharak
  Vichai Sopharak День назад

  สาธุ​ๆ​ๆ​อนุ​โม​ทา​มิ.

 • Phatcharee Chumpon
  Phatcharee Chumpon 4 дня назад

  สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 • Nantana Khantaruks
  Nantana Khantaruks 7 дней назад

  สาธ-สาธุ- สาธุกราบๆๆๆ

 • viparatเพราะจัง Cguu

  สาธุๆๆค่ะ

  • kanlya thipsom
   kanlya thipsom 7 дней назад

   อนุโมธนา สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ.

 • First family
  First family Месяц назад +1

  สาธุ

 • Center Phone
  Center Phone 2 месяца назад +2

  sadhu

 • Center Phone
  Center Phone 2 месяца назад +2

  sadhu

 • wan wan
  wan wan 3 месяца назад +2

  สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

 • Yuri D.
  Yuri D. 4 месяца назад +2

  น้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าคะ

 • Premsiri Nash
  Premsiri Nash 5 месяцев назад +2

  น้อมกราบสาธุๆๆค่ะ

 • ณัฎฐิ์ชรินทร์ สีสร

  สาธุค่ะ

 • Salakjit Woods
  Salakjit Woods Год назад

  อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

 • Kristaya Deehaeb
  Kristaya Deehaeb 2 года назад +3

  Sadhu Sadhu Sadhu.

 • Jaap Leunis
  Jaap Leunis 2 года назад +2

  saduhjoakha.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>